Portfolio : Triple A Professional Consulting Co.,Ltd

ปัจจุบัน เราได้ให้บริการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่าง ๆ การวิจัย และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การให้บริการด้านการช่วยจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารงานขายและงานตลาดในลักษณะ Soles Agent รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการ โดยผลงานของเรา มีดังนี้

ผลงานบางส่วนของเรา

  • บริการด้านการบริหารงานขายและงานตลาด
  • บริการด้านที่ปรึกษา
  • บริการด้านการวิจัยเชิงธุรกิจ
  • บริการด้านการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

บริหารงานขายและงานตลาด
โครงการ 88 The Terminal
สิรินธร – ปิ่นเกล้า

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
โครงการคอนโดมิเนียม ย่านแจ้งวัฒนะ

ด้านที่ปรึกษา
โครงการ Linn @ พะเยา

บริหารงานขายและงานตลาด
โครงการ The Home Park
อ.พานทอง จ.ชลบุรี

บริหารงานขายและงานตลาด
โครงการ The Place Assumption
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
facebook.com/pages/Triple-A-Professional-Consulting
Tel : 0-2686-3417, e-mail : info@triple-apc.co.th
  • ให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านงานวิจัย สำรวจ และ วิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการตลาดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการด้านการวางแผนการใช้สื่อโฆษณาและบริการด้านสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  • อ่านต่อ....